Privacy Policy

De Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) verwerkt dagelijks persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze taak. Als MkNN hebben wij de verantwoordelijkheid om uw privacy, als gebruiker van onze hulpdiensten en website, te respecteren en te beschermen. Ook de beveiliging van de gegevens die wij opslaan heeft continu onze aandacht. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens leggen wij van u vast als u 112 belt?

Gegevens die wij van u vastleggen als u van onze hulpdiensten gebruikt maakt, zijn o.a. uw geboortedatum, naam- en adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast worden medische gegevens vastgelegd, als die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren.

Waarom en waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze wettelijke taak op het gebied van politie, ambulancezorg, brandweer en crisisbeheersing en de daarmee gemoeide hulpverlening zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen voeren. Dat blijft in alle gevallen beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel waarvoor zij worden verwerkt.

Op welke basis verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat wij uw persoonsgegevens alleen maar mogen gebruiken als er een wettelijke grondslag is voor de verwerking. Een voorbeeld van zo’n grondslag is ‘vitaal belang’. Dat betekent dat wij mogen uw persoonsgegevens - zonder uw toestemming - gebruiken als dit nodig is voor een belang dat essentieel is voor uw leven of gezondheid en wij u niet persoonlijk om toestemming kunnen vragen.

Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het nodig dat wij uw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze hulpverlening. Het geven van persoonsgegevens aan derden gebeurt zoveel mogelijk met uw toestemming. Het geven van uw gegevens aan derden zonder uw toestemming gebeurt alleen wanneer hiervoor een andere wettelijke grondslag is.

Partijen aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken 

Personen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele zorg of hulp die wij aan u verlenen, tenzij u daartegen een bezwaar hebt gemaakt.

Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen. In de wet staat wanneer en welke gegevens wij moeten geven.

Onze dienstverleners. We werken samen met bedrijven die ons ondersteunen bij onze dienstverlening, zoals ICT-serviceproviders. Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke spelregels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit leggen wij ook vast. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Andere personen en instanties, voor zover wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bij de MkNN zien we het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy, als gebruiker van onze hulpverlening en website, zoveel mogelijk te beschermen. Daarom investeren wij voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw gegevens.

Alle gegevens worden in een database opgeslagen. Gegevens die zijn opgeslagen in het systeem kunnen alleen worden geraadpleegd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Jaarlijks wordt gecontroleerd of er nog aan de strenge veiligheidseisen wordt voldaan.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens in elk geval zolang als dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. In andere wetten waaraan de MkNN zich moet houden, kunnen wel minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij uw gegevens zo lang bewaren als de wet voorschrijft.

Uw rechten

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, waaronder het recht op inzage en de rechten van bewaar en rectificatie. Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn eigendom zijn van de politie en/of de ambulancevoorzieningen of veiligheidsregio’s die samenwerken binnen onze meldkamer. Voor de uitoefening van uw rechten zullen wij u dan ook doorverwijzen naar deze organisaties.

Welke cookies gebruikt deze website

Bij een bezoek aan deze website worden cookies (data) opgeslagen op uw computer. Zo wordt u bij een volgend bezoek aan deze website herkend. Deze website maakt geen gebruik van cookies die persoonsgegevens over u verzamelt.

Deze website plaatst zelf geen cookies. Er worden wel door derden cookies geplaatst. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat wij geen zeggenschap hebben over en/of kennis hebben van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'.

Google Analytics wordt bijvoorbeeld ingezet om het gebruik van deze website te analyseren. Dit stelt ons in staat de website aan te passen aan de voorkeuren van u als bezoeker. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer zijn de sociale netwerkdiensten zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+ en platforms waarop u filmpjes kunt bekijken zoals YouTube. Dat gebeurt via de filmpjes en de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten. Leest u de privacyverklaringen van deze (netwerk)diensten om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen MkNN zijn de drie veiligheidsregio’s, de drie regionale ambulancevoorzieningen en de politie in Noord-Nederland.  

Contact en vragen

Heeft u een vraag, idee of klacht over onze dienstverlening neem dan contact met ons op. Vragen over deze privacyverklaring en de bescherming van persoonsgegevens kunt u mailen naar info@mknn.nl

Autoriteit Persoonsgegevens en AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacy wetgeving. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met deze naleving omgaan, is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarbij blijven wij ook bedenken hoe we uw privacy beter kunnen respecteren en beschermen. Daarom kan het zijn dat deze  privacyverklaring van tijd tot tijd door ons wordt gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina.

 21 december 2020